PÄRNUMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA ARENGUKAVA AASTANI 2014

 

1. MISSIOON JA VISIOON

Koja missiooniks on pakkuda läbi organisatsiooni süsteemse arengu puuetega

inimestele elukvaliteedi ja toimetuleku parendamist ning olla puuetega inimeste

valdkonnaga seotud koostöö ja koordinatsiooni teostaja maakonnas.

 

2. EESMÄRK

2.1 Koja eesmärgiks on puuetega inimeste valdkonnaga seotud koostöö ja koordinatsiooni

teostamine maakonnas.

2.2 Organisatsiooni süsteemne arendamine läbi meeskonnatöö.

2.3 Puuetega inimeste elukvaliteedi ja toimetuleku parandamine oma liikmesorganisatsioonide aktiivse tegutsemise kaudu .

2.4 Eesmärgi saavutamiseks teeb Koda koostööd võimu- ja valitsemisorganitega, Eesti

Puuetega Inimeste Kojaga ja SA Eesti Puuetega Inimeste Fondiga. Koja tegevuses

lähtutakse ÜRO standardreeglitest ja EV Invapoliitika üldkontseptsioonist

 

 3. LÄHTEPOSITSIOON

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda on mittetulundusühing ja onloodud aastal 1994.

Koja liikmeid on 01.01.2009 seisuga 21 ühingut, kokku üle 1200 inimese.

2009.a.seisuga on maakonnas sügava puudega 705 täiskasvanut ja 39 last, raske

puudega 3495 täiskasvanut ja 212 last, keskmise puudega 2089 täiskasvanut ja 45 last.

 

4. TEGEVUSSUUNAD

4.1.Teha koostööd ja teavitada kohalikke omavalitsusi puuetega inimeste erivajadustest

ja saada tagasisidet omavalitsuste võimalustest antud ülesannete täitmisel.

4.2 Puuetega inimeste organisatsioonide sihtotstarbeliste programmide toetamine.

4.3 Osutada igakülgset abi praegu toimivate ja edaspidi loodavate puuetega inimeste

ühenduste tegevuse käivitamisele, projektide koostamisele ja põhitegevusele.

4.4 Positiivse avaliku arvamuse kujundamine puuetega inimestega seotud küsimustes

ajakirjanduse ja muude massiteabevahendite kaudu.

4.5 Koolituste korraldamine:

4.6 Arvutioskuse omandamine eesmärgiga laiendada teabelevi puuetega inimeste hulgas –

interneti kasutamise oskuse omandamine.

4.7 Info- ja teabepäevade läbiviimine.

4.8 Maakondlike ühisürituste korraldamine puuetega inimestele ja nende pereliikmetele.

 

5. ÜLESANDED

Koja tegevussuundadest otseselt tulenevad ülesanded:

5.1 Koda kui katusorganisatsioon ja koordinaator –

5.1.1 Koda ühendab maakonna puuetega inimeste organisatsioone ja üksikliikmeid.

5.1.2 Kojas toimuvad infopäevad, juhatuse- ja üldkoosolekud kus edastatakse infot ja ajastatakse tegevuskava.

5.1.3 Jätkata Koja veebilehe edasiarendamist.

5.1.4 Ühisürituste korraldamine maakonnas.

5.1.5 Maapiirkonnas elavate inimeste aktiviseerimisele kaasaaitamine

5.1.6 kultuuri-ja spordiürituste korraldamine ning osavõtt.

 

5.2 Koda kui koostööorgan -

5.2.1 Koostöö puuetega inimeste organisatsioonidega, omavalitsustega, maavalitsusega, Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja Eesti PuuetegaInimeste Fondiga.

5.3 Koda kui infotöötleja ja analüüsija -

5.3.1 Koja tegevuse eesmärkidest ja suundadest juhindudes luua oma andmebaas info

töötlemiseks ja analüüside tegemiseks;

5.3.2 Koondid ja analüüsid avaldada Koja koduleheküljel;

5.3.3 Koguda ja jagada teavet puuetega inimestele nende elamis-, õppimis- ja

töötamistingimuste, meditsiinilise teenindamise, sotsiaalsete garantiide tagamise ning

puuetega inimeste erivajaduste kohta.

5.4 Koda kui koolitaja –

5.4.1 Koda peab koolitama oma liikmeid teadlikkuse tõstmise eesmärgil:

Arvutioskuse arendamine – interneti kasutamine

Raamatupidamisalane koolitus

Meeskonnatöö alused

Suhtlemispsühholoogia

Seadusandlusalane koolitus

Projektide kirjutamine ja juhtimine

5.5 Koda kui invaalaste õigusaktide ekspert ja täiendaja –

5.5.1 Puuetega inimesi puudutavate õigusaktide väljatöötamise ja vastuvõtmise juurde

tuleb kaasata puudega inimesi, kellele aktid on suunatud, sest nemad oskavad oma

kogemustest lähtuvaid otsuseid ja lahendusi välja pakkuda.

 

5.6 Koda kui teenuste pakkuja –

5.6.1 Sotsiaalvaldkonda kuuluvate teenuste pakkumine:

Sotsiaalnõustamine

Teabevahetus

Ühisürituste korraldamine teavituse eesmärgil

5.6.2 Sotsiaalvaldkonda toetavate teenuste pakkumine:

Nõustamine

Arvuti kasutamise teenus

Ruumide kasutamine

Koopiate tegemine ja arvuti väljatrükk paberkandjale

Projektide juhtimine

5.7 Koda kui jälgija ja vaatleja -

5.7.1 Õigusaktide rakendamise ja praktikas elluviimise jälgimine, aktide vastavus aja

nõuetele;

5.7.2 Puuetega inimesi puudutavatele seadustele, määrustele, otsustele ja nende

rakendamisele hinnangu andmine ja ettepanekute tegemine eelpool nimetatud seaduste

parandustele;

5.7.3 Jälgida olukorda ja muutusi tööturul puuetega inimeste huvidest lähtuvalt;

5.7.4 Hoida pidevalt aktiivsena ühiskondlikele hoonetele ja ruumidele ligipääsetavuse

tagamine puuetega inimestele.

5.8 Koda kui läbirääkija ja suhtekorraldaja -

5.8.1 Puuetega inimeste organisatsioonide ja kohalike võimuorganite vaheline pidev

infovahetus;

5.8.2 Probleemidele ja erimeelsustele lahendusteede leidmine Koja tegevuskogemuse

põhjal;

5.8.3 Suhtlemine meediaga.

5.9 Koda kui ühiskonnapoolse mõistva suhtumise kujundaja ja looja -

5.9.1 Ühiskond peab mõistma, et puudega inimestel on samasugused õigused, vajadused ja kohustused nagu tervetel inimestel. Puudega inimestele on vaja ainult võimalused luua.

 

KOKKUVÕTE

Koja töö on vajalik, kuna puudega inimene tahab ühiskonnaelus aktiivselt osaleda, suhelda,

teadlik olla tänapäeva elukorraldusest ja orienteeruda kiiresti muutuvas seadusandluses.

Koda on oma tegevuses saavutanud avatuse, regulaarse tegevuse, olemasolevate

võimaluste maksimaalse ärakasutamise.

On loodud toimiv meeskond.

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda vaatab oma arengukava üle kord aastas, vajadusel

täiendab.

Arengukava ja selles sisalduvad tegevussuunad on üldise loomuga, konkreetne

tegevuskava koostatakse ja kinnitatakse igal aastal eraldi arvestades finantsvõimalusi.