PÄRNUMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA

PÕHIKIRI

 

I Üldsätted

 1. Mittetulundusühing Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda (lühinimetus Pärnumaa PIK, tekstis “Koda”) on Pärnu linnas ja maakonnas avalikes huvides tegutsev heategevuslik katusorganisatsioon, mis ühendab puuetega inimeste ühendusi ja teisi juriidilisi isikuid, kelle tegevusvaldkonnas on töö puuetega inimestega.
 2. Koda juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
 3. Koda on era-õiguslik juriidiline isik oma pangakonto, pitsati ja sümboolikaga.
 4. Koda on asutatud tähtajatult.
 5. Koja asukoht on, Pärnu linn.
 6. Koja majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

   

  II Koja eesmärk ja ülesanded

 7. Koja tegevuse põhieesmärgiks on koostöö arendamine erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel ning oma liikmete probleemide ja nõudmiste viimine omavalitsuste ja üldsuse tasandile.
 8. Koja ülesanded on:

8.1.Koostöö Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, osalemine valitsuse sotsiaalpoliitika väljatöötamises ja puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomises;

8.2. Puuetega inimesi puudutavate seaduste ja muude õigusaktide, eelnõude, arengukavade ja projektide väljatöötamise algatamine ning osalemine selles töös, nendele hinnangu andmine;

8.3. Puuetega inimeste ravi, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümber- ja täiend õppe, tööhõive ja iseseisva toimetuleku küsimuste teadvustamine ja lahendamisele kaasaaitamine ning teenuste osutamine.

8.4. positiivse avaliku arvamuse kujundamine puuetega inimestega seotud küsimustes ajakirjanduse ja muude massiteabevahendite kaudu; 

8.5. puuetega inimeste olukorra kohta info kogumine, selle analüüsimine ja hindamine;

 

III Vara ja vahendid

9. Koda valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt põhikirjale. Koja tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Koja vara kasutamisest ja muust tegevusestsaadavad tulud ei kuulu Koja liikmete vahel jaotamisele

Koja vara ja vahendid tekivad:

9.1 Eesti Puuetega Inimeste Fondi poolt eraldatud vahenditest;

9.2. koolitustööst;

9.3. projektitööst;

9.4. kirjastustegevusest;

9.5. sponsorlusest;

9.6. annetustest;

9.7. muust seadusega kooskõlas olevast tegevusest.

 

10. koda korraldab raamatupidamist vastavalt EV Raamatupidamise Seadusele.

IV Liikmed

11.Koja liikmed võivad olla registreeritud eraõiguslikud- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on arendada Kojaga sama tegevust ja kes kohustuvad täitma käesoleva põhikirja nõudeid.

12. Liikmeks astuja soovija esitab  Kojale kirjaliku avalduse. Liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

13. Väljaastumisel esitab liige Kojale kirjaliku avalduse. Kojast saab välja astuda majandusaasta lõpul ja 6 kuulise etteteatamise tähtaja möödumisel. Välja astunud liige kustutatakse Koja nimekirjast üldkoosoleku otsusega.

 

14. Koosolek võib liikme välja arvata, kui:

14.1. Koja sisulisel tööl ei ole osaletud 1 aasta jooksul;

14.2. Koja põhikirja on eiratud või jämedalt rikutud;

14.3. liikmemaks on tasumata 1 aastase perioodi eest.

 

15. Liikmete õigused:

15.1. saada Kojalt võimaluse piires toetust ja abi oma eesmärkide saavutamiseks,

15.2. osaleda Koja üritustel;

15.3. kasutada Koja ruume ja vara vastavalt kojaga sõlmitud lepingutele ja kodukorrale;

15.4. olla valitud liikmes ühingute esindajate kaudu Koja juht- ja kontrollorganitesse;

15.5. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Koda puudutavates küsimustes;

15.6. Kojast välja astuda.

 

16. Liikmete kohustused:

16.1. täita Koja põhikirja, kodukorda ja üldkoosoleku otsuseid;

16.2. osaleda koja tegevuses ja täita Kojaga sõlmitud lepingulisi kohustusi;

16.3. tasuda liikmemaksu jooksva aasta 1. detsembriks.

 

V Koja juhtimine

 

ÜLDKOOSOLEK

17. Koja kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, kus iga koja liikmel on üks hääl.

 

18. Üldkoosolekute vahelistel aegadel juhib Koda üldkoosoleku poolt valitudjuhatus

 

19. Üldkoosolek on korraline.

 

20. Koja üldkoosolek kutsutakse kokku aastaaruande kinnitamisel; juhul kui seda nõuab1/10 liikmetest; kui seda nõuavad koja huvid; eelarve kinnitamiseks.

 

21. Korralise üldkoosoleku toimumise aeg ja koht teatatakse liikmetele vähemalt 7 päeva enne selle toimumist.

 

22. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole Koja liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus selle sama päevakorraga kokku kutsuda teistkordselt. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate Koja liikmete arvust.

 

23. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Koja liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

 

24. Üldkoosoleku pädevuses on:

24.1. põhikirja vastuvõtmine, selles muudatuste ja täienduste tegemine;

24.2. 3-5 liikmelise juhatuse valimine 3 aastaks

24.3 majandusaasta aruande kinnitamine;

24.4. revidendi valimine 3 aastaks.

24.5. revidendi arvamuse kinnitamine;

24.6 liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;

24.7 liikmemaksu suuruse kinnitamine

24.8. ühinemise-, jagunemise-, tegevuse lõpetamise või reorganiseerimise otsustamine.

 

JUHATUS

25. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib tööd juhatus,

Kõik juhatuse liikmed, (välja arvatud juhatuse esimees) valitakse igaüks eraldi hääletusel kandidaatide hulgast, kes esindavad Koja liikmesorganisatsioone. 

Juhatuse esimees valitakse üldkoosoleku poolt eraldi hääletusel

 Juhatuse pädevuses on:
25.1. Koja töö organiseerimine ja eesmärkide täitmine;
25.2. majandustegevuse eelarve kinnitamine ning kõigi finants-majandustegevusega seotud ülesannete lahendamine;
25.3. koosseisuliste töötajate ja nende töötasude kinnitamine

26. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 4 korda aastas.
27. Koja nimel on allkirja- ja esindusõigus juhatuse esimehel, teistel juhatuse liikmetel onesindusõigus vähemalt kahekesi koos


JUHATUSE ESIMEES
28. Juhatuse esimees valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks. Esimees on juhatuse liige ning juhatuse esimees.
29. Juhatuse esimehe pädevuses on:
29.1. korraldab Koja igapäevast sisulist tööd;
29.2. korraldab juhatuse tegevust;
29.3. avab ja suleb pangakontosid;
29.4. omab Koja nimel allkirjaõigust;
29.5. annab volikirju ja sõlmib lepinguid;
29.6. annab oma tegevusest aru juhatusele ja üldkoosolekule.

30. juhatuse esimehe äraolekul korraldab tegevust juhatuse poolt määratud ja volitatud isik.

 

REVIDENT
31. Revident valitakse Koja  liikmete hulgast üldkoosoleku poolt 3 aastaks.

32. Revident on sõltumatu isik, kes jälgib Koja tegevuse vastavust käesolevale põhikirjale ja koosoleku otsusele.

33. Revident kontrollib Koja  tegevust mitte harvem, kui 1 kord aastas

 

VI Ühinemine. Jagunemine. Lõpetamine. Likvideerimine.

 

34. Koja tegevuse ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustab üldkoosolek seaduses sätestatud korras.

35. Koja ühinemiseks, jagunemiseks või lõpetamiseks on nõutav liikmete ühehäälne otsus.

36. Otsuse elluviijaks on koosoleku poolt määratud isik.

37. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadse tegevussuundadega mittetulundusühingutele